תנאי שימוש

תנאי שימוש - Swing DJ's

גולשים יקרים, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הם בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך:

טרם השימוש באתר www.swingdjs.co.il, עלייך לקרוא בעיון רב את התנאים. השימוש באתר מעיד כי הנך מסכים/ה ומקבל את תקנון האתר.

כללי:

1.1.ברוכים הבאים לאתר "SwingDjs") להלן: "האתר"

1.2.השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר להלן: "הסכם השימוש".

1.3. כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.

1.4. בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או בן אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

1.5. בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

1.6. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

1.7. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

1.8 הנך רשאי להשתמש בשירותים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בשירותי האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה באם תינתן.

1.9 הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בשירותי האתר, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

1.10 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר ,לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של שירותי האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר או עותק שיכילו את שירותי האתר.

1.11 אין להציג או להשתמש בשירותי האתר בכל דרך שאינה מקובלת – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת שלא מורשה לשימוש.

1.12 הוראות ההסכם דנן אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

1.13 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לשירותי האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים או השימוש בשירותים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום או שימוש בשירותי האתר, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

1.14 אין להטמיע או לעשות שימוש בשירותי האתר ללא אישור מראש ובכתב של מנהלי האתר.

1.15 הפרטים, לרבות שם המשתמש והסיסמה שבחרת, הינם אישיים ולא ניתנים להעברה לצד שלישי אחר, הנך מתחייב לשמור בסודיות פרטים אלה ככל שפרטיך הועברו לצד אחר אנא עדכן את הנהלת האתר באופן מיידי כמו כן, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטים אישיים של משתמש אחר .האתר יראה אותך כאחראי לכל פעולה שתבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרת ובכל מקרה, החברה לא תישא בשום אחריות לשימוש שיעשה בפרטים מכל סיבה שהיא וגם במקרה שצד שלישי יעשה בהם שימוש ללא הסכמתך.

2. מידע ושירותים:

2.1.על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את שירותי האתר ונתוני המשתמשים, יתכן שבתהליך עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בנתונים ובהמלצות האתר אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם או בשימושם משום המלצה או חוות דעת. לכן, כל החלטה בדבר השימוש המידע והשימוש בשירותי האתר כאמור שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

3. קניין רוחני:

3.1.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן ומידע הכלול בהם הינן של הנהלת האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להנהלה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות
נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממנהלי האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שתינתן הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום.

4. אחריות Swing DJ's:

4.1. שירותי האתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ההנהלה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעוררו (אם בכלל), השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

4.2 שירותי האתר מהווים ייעוץ, לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על שירותי האתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך.

4.3. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי/שרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.

4.4. ברישום למערכת ו/או שימוש באתר, מודעים ומוותרים בזאת על כל טענה כנגד פעילות החברה או מי מטעמה בשימוש והעברת נתונים ולא יעלו כל טענה לפגיעה בפרטיותם על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 או שמם הטוב על פי הוראות חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 או כל דין רלוונטי אחר ביחס לפגיעה שבהעברת המידע לצדדים שלישיים.

4.5.כל השירותים והמידע המוצגים באתר ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות ו/או התחייבות מכל מין וסוג לגבי מהימנותם, איכותם, דיוקם, שלמותם, רמת העדכון שלהם, התאמה לתכלית מסוימת ואטרקטיביות המחיר שבו הם מוצעים ואין בשירותים ובמידע המוצגים באתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהו כלפיך. לפיכך, ההנהלה לא תהא אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר יגרם לך כתוצאה מהחלטות ו/או פעולות ו/או הסתמכות על השירותים ו/או המידע שיוצג באתר והוזן באתר.

4.7.יתכן ונפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכדומה במידע ובתכנים שיוצגו באתר, על כך אנו מתנצלים ונעשה את מירב המאמצים למנוע תקלות אלה, אך למרות זאת ההנהלה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך נוכח טעויות אלו.

5. שינויים באתר ובהסכם השימוש:

5.1. הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובהסכם שימוש זה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה ובשינויים נוספים. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע או אי ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

5.2.מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ההנהלה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. ההנהלה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירות החברה תהיה רשאית למחוק משרתיה כל מידע בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

6. אופן השימוש בשירותי האתר:

6.1.האתר הנו אתר למתן שירותי מוזיקה, דיג׳יי לאירועים וכו'.

6.2. המערכת באתר פותחה ע"י הנהלת האתר והיא בעלת זכות הקניין בשירותים אלו אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 6.3. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל שירותי האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר למעט התייעצות.

6.4. שימוש לעניין זה לרבות העתקת מידע או שירות והפצתם לכל צורך שהוא.

7. אבטחת מידע:

7.1.הנהלת האתר נוקטת באמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם ההנהלה איהה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות האתר ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר לרבות של ספקי המשנה של החברה.

7.2.לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירה ו/או שיבושים כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לך בעקבות החדירה ו/או השיבושים ו/או הפעולות בהן תנקוט החברה במקרים כאלה כאמור. הינך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ההנהלה ו/או מי מטעמה ,בהתרחש מקרה כאמור.

7.3.בגלישתך באתר הינך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה .לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה עד חמש שנות מאסר.

8. קישורים לאתרים נוספים:

8.1. הנהלת האתר תהא רשאית להציג באתר קישורים לאתרים נוספים אשר אינם באחריותה ואינם מהווים תמיכה ו/או המלצה של ההנהלה באמור בהם. ההנהלה תהא רשאית לשנות קישורים אלה בכל עת.

8.2. הנהלת האתר אינה אחראית בשום אופן על התכנים שמופיעים באתרם להם יש קישורים באתר ועל הקישורים עצמם, שכן אתרם אלה לא נערכו על ידי מנהלי האתר ואינם בבעלותה ו/או באחריותה.

9. שיפוי

9.1. הנך מתחייב לשפות את ההנהלה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

10. הצהרת פרטיות

10.1 החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ו/או צרכיה הפנימיים כל זאת ותוך שמירה מירבית על פרטיותם של המשתמשים ו/או הפונים.

10.2 החברה תעשה כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטים אלו ועל פרטיותו של המשתמש, ואולם, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לאור האמור, המשתמש פוטר בזה את ההנהלה ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

10.3 זכות השימוש בחשבון ניתנת למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעביר את החשבון לצד ג'. המשתמש אחראי לאבטחת החשבון שלו, הסיסמאות והקבצים. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון המשתמש, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של המשתמש באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי באמצעותו יש למשתמש גישה למערכת, אם בכלל. לחברה אין כל ידע על המבנה הארגוני של המשתמש באם נרשם למערכת כישות, או על הקשרים האישיים שלו באם הינו אדם פרטי. החברה לא תהא אחראית לפעולות של כל אדם אשר יעשה שימוש לרעה או יגנוב את רשימות אנשי הקשר או נכסים אחרים של המשתמש באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו.

11. סמכות שיפוט:

11.1 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

11.2 סמכות השיפוט הבלעדית לכל הליך משפטי בעניין ההתר תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

אנו מאחלים לכם גלישה נעימה.

הטבה לזמן מוגבל

דאבל דיג׳יי
+
נגן לבחירה

ב 6,300 ש״ח במקום 8,000 ש״ח

השאירו פרטים וקבלו את ההטבה ישירות לנייד!

השאירו פרטים
נחזור אליכם עם הצעת מחיר

בואו להכיר אותנו אישית

השאירו פרטים ונתאם פגישת הכרות – חשוב להגיע עם מצב רוח ;)

תודה על הפניה!
נחזור אליכם בהקדם

ועד אז, מוזמנים להכיר אותנו יותר: